రూపాయి

రూపాయి

బక్కచిక్కి కుప్పకూలి

పోయిందిక రూపాయి

డాలరు వస్తాదు ముందు

పాకుతున్న పాపాయి

Have something to add? Share it in the comments

Your email address will not be published.