‘ప్రాణం ఖరీదుకు’ 36 ఏళ్లు

సాధారణంగా ప్రతి మనిషి సంవత్సరంలో ఒక రోజు మాత్రమే పుట్టిన రోజు ఉంటుంది. కాని మెగాస్టార్ చిరంజీవికి సంవత్సరానికి రెండు పుట్టిన రోజులు వస్తాయి. అవి ఆగస్టు
వివరాలు