కలిసి పనిచేద్దాం – లక్ష్యాన్ని సాధిద్దాం

హైదరాబాద్, జనవరి 17: అందరూ కలిసి మెలిసి పనిచేసుకుంటే అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించగలుగుతామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. స్మార్ట్ విలేజ్-స్మార్ట్ వార్డు వెబ్ సైట్
వివరాలు